Virtual Organisation:Get profiles

From VZ Developer Wiki
Jump to: navigation, search

Inhaltsverzeichnis, API-Methoden, Schritt für Schritt


Get profiles

 • Zusammenfassung: Liefert alle erstellten Profile
 • Plattform-IDs: (1=studiVZ/meinVZ, 2=schuelerVZ)
 • HTTP Methode: GET
 • GET Parameter: action, token
 • Response: Angelegte Profil- GUIDs
  {
    "meta":
    {
      "version":1,
      "nonce":"",
      "count":1,
      "success":true
    },
    "content":
    {
      "profiles" : 
      [
        "p7tbRJZiJz6Vu91vbxXbsfMXBwlZXjhhgLKpkXrxm-O4", 
        "p7tbRJZiJz6Vu91vbxXbsS3RwP74b2LdDxrHFPHFmxg", 
        "p7tbRJZiJz6Vu91vbxXbsRwk6ZGJWqztPkBVGrof8ju", 
        "p7tbRJZiJz6Vu91vbxXbsRbUoxjcfno1WvQYp3RHnoi", 
        "p7tbRJZiJz6Vu91vbxXbsTH4AxBP1Gzp0i71geoFd23"
      ]
    }
  }

Inhaltsverzeichnis, API-Methoden, Schritt für Schritt